WEBKWESTIE PLASTIC SOEP

Titel: Wat is plasticsoep en wat kan ik er aan doen?

Onderwerp: Plasticsoep

Schooltype: Basisonderwijs

Bestemd voor: Groep 6

Vakgebied(en): Biologie, natuur en levensbeschouwing

Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: Twee- of drietallen

Tijdinvestering voor de leerling(en): 3x 30 minuten

Extra materialen die nodig zijn: internet, schooltv/ beeldbank, computers, bosatlas, opdrachtenblad (hier te downloaden).

Webquestmaker: S. Lemmens – van de Steeg. Zij is tevens verantwoordelijk voor de de gebruikte teksten en afbeeldingen.

Doel van de webquest

 • De leerlingen weten waarom er plastic is.

 • Wat voordelen en nadelen zijn van plastic

 • Wat het niet juist vernietigen van plastic voor effect heeft om de dieren in de zee

 • Dat plastic niet alleen drijft in het water, maar ook zeker zakt.

 • Dat er in de gehele kringloop inmiddels plastic voorkomt.

 • Dat de leerlingen zelf invloed hebben op het plastic probleem.

Organisatie

Het is leuk en interessant om dit project te beginnen met een gastles (ik heb hiervoor WNF benaderd). Daarnaast heb ik ook het les materiaal van plastic soup foundation gekocht. Ik heb om deze webquest dus wel een bewuste lessenreeks gepland (deze is eventueel op te vragen via email).

Na de gastles kunnen de leerlingen in drietallen aan de slag met de webquest, ik heb de groepjes zelf samengesteld.

Ze volgen de webquest puntsgewijs en als ze er niet uit komen kunnen ze de leerkracht om hulp vragen.

De leerlingen zitten met zijn drieën achter de computer, de leerkracht loopt de groepjes langs en geven complimenten en/of tips.

De presentaties worden weer klassikaal aangeboden, met behulp van het digibord.

Leerlijnen taal: Mondelinge taalvaardigheid

 • Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerken uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Leerlijnen taal: Schriftelijke taalvaardigheid

 • Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s. tabellen en digitale bronnen.

 • Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel elementen en kleur.

 • Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten

Leerlijnen WO: Mens en samenleving

 • Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

 • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 • Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Leerlijnen WO: Ruimte

 • Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Leerlijnen KO: Karakteristiek

 • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren.

Leergebied: overstijgende kerndoelen

De leerlingen kunnen bij leeractiviteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken.

 • Ze kunnen relevante informatie zoeken en verwerken uit andere bronnen waaronder: een woordenboek, een atlas en register.

 • Ze kunnen samenwerken en met elkaar overleggen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Achtergrondinformatie:

Plastic is gemaakt om bepaalde dieren te beschermen, zoals de olifant. De biljart ballen werden van ivoor gemaakt, hiervoor moesten olifanten geslacht worden. Nadat deze te maken waren van plastic kwam er steeds meer plastic.

Er zijn natuurlijk voordelen: goedkoop, stevig en gemakkelijk te verwerken. Nadelen van plastic zijn dat het lastig af te breken is, gemakkelijk weggegooid wordt en schadelijk is.

Plasticsoep heeft zijn naam te danken aan de vijf grootste draaikolken, hier wordt veel plastic “verzameld”. We gebruiken sinds 1950 veel plastic. Doordat dieren het verschil niet zien tussen plastic en voedsel eten veel dieren dit gemakkelijk op, eenmaal in de maag kan het niet meer verteerd worden en sterven de dieren.

Levensbeschouwing:

Alle ervaringen kunnen een voorwerp zijn voor levensbeschouwing. Ik wilde een levensbeschouwing onderwerp uitkiezen dat dicht bij het gedrag van de leerlingen lag. Ik zag al snel dat er eigenlijk alle domeinen behandeld worden bij dit onderwerp, namelijk: dingen, andere mensen, maatschappij, geschiedenis, ik en het geheel. Daarnaast werden naar mijn idee ook veel aspecten behandelt namelijk: ervaring, opvattingen, beelden, sociale verbanden en moraal.

Ik weet dat de leerlingen in groep 6 optimistisch zijn, hiervan maak ik bij deze webquest ook gebruik. Zij kunnen aan het einde een van de webquest een presentatie aandragen met voldoende fantasie, juist omdat leerlingen in deze leeftijdsfase een scheiding aanbrengen tussen de dagelijkse werkelijkheid en de wereld van de fantasie.

Met deze webquest wil ik graag de volgende basisvaardigheden oefenen:

 • zintuigelijk waarnemen door te zien (ik heb het pakket van Plastic soup foundation besteld),

 • verkennen, leerlingen moeten zich openstellen voor de wereld om hen heen,

 • verwonderen, vragen stellen bij dagelijkse dingen en ervaringen,

 • communiceren met anderen en jezelf,

 • handelen naar eigen inzichten en keuzes die je zelf maakt.


voldoende afwisseling in het werken met hart, hoofd en handen!

Om er voor te zorgen dat deze les op de juiste manier aansluit bij levensbeschouwing heb ik vooral gelet of dit onderwerp voldoet aan de criteria:

- Het onderwerp moet boeiend zijn voor leerlingen; er moet verband te leggen zijn met hun eigen ervaringen.

- De onderwerpen moet concreet zijn voor leerlingen; dat wil zeggen aanwijsbaar en bereikbaar.

- Er moet rekening gehouden worden met de interesses en de gevoeligheden die voortkomen uit de culturele en godsdienstige achtergronden van leerlingen.

- De mate waarin men de verschillende levensbeschouwelijke tradities aan bod wil laten komen

- De onderwerpen moeten interessant zijn voor de leerkracht.

- Het pedagogisch klimaat in de klas moet geschrikt zijn.

Het is belangrijk om verschillende werkvormen te gebruiken. Actieve betrokkenheid komt door actieve werkvormen. Dit betekent dat ik bij deze lessenreeks een aantal verschillende werkvormen heb toegepast;

- Praten tegenover doen

o In mijn groep zullen we filosoferen over de plasticsoep, hoe de dieren zich zullen voelen. Waarom zei zich zo voelen. Wat de leerling hier zelf aan zou kunnen en willen doen. hierbij maak ik gebruik van verschillende foto’s. Hierbij is het vooral belangrijk dat de leerlingen kijken naar het effect hiervan op de leerlingen zelf en hoe zij dit (kunnen) ervaren.

o Maar de leerlingen zullen ook een knutselwerk maken van plasticafval dat zij zelf hebben verzameld.

o Verzamelen van plastic dat in de wijk ligt.

- Informatie verwerking met verschillende creatieve activiteiten

o Hiervoor zullen de leerlingen een gastles krijgen van het WNF.

o De leerlingen maken gebruik van de webquest.

o De leerlingen hebben een werkboekje en een krant.

o Bijhouden van gebruik plastic en hoe deze eventueel te vervangen is.

- Schriftelijk materiaal en visueel materiaal

o De krant

o De gastles

o De webquest

o Het werkboek

o De poster die gemaakt wordt

Levensbeschouwelijke doelen

1. de leerlingen kunnen aan het einde van deze lessenreeks presenteren wat zij aan het plastic probleem zouden kunnen doen.

2. daarnaast kunnen leerlingen aan het einde van deze lessenreeks vertellen (en eventueel in beeldspraak) hoe dit onderwerp heb beïnvloed heeft.

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatete webkwesties / webquests of mysteryquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest.(klik hier)